Сподели

3-те типа ЕНЕРГИЙНИ ВАМПИРИ , които източват ЕНЕРГИЯТА ви се крият под множество често невинни маски!

Когато говорим за вампири, това предизвиква пред­ставата за страховити същества, от чиито кучешки зъ­би капе кръвта на жертвите им. Всъщност щеше да е много полезно, ако „енергийните вампири“ бяха толко­ва видими и забележими като тези създания! Но „енер­гийните вампири“ се крият под множество – често не­винни – маски. Могат да бъдат предрешени като роди­телите ви, служителите ви, шефа ви или просто като мъжа или жената до вас в автобуса. Дори някои живот­ни и растения могат да имат пресушаващо въздействие върху енергията ви.

Съществуват три вида „енергийни вампири“: съзна­телни, подсъзнателни и временни. Нека ги разгледаме подред.

1. Съзнателни „енергийни вампири“

Те преднамерено и съзнателно се хранят с енергията ви. Правят го, защото от опит знаят, че се чувстват по-добре, крадейки чуждата енергия. Превръщат се в нещо като „енергийни наркомани“, наподобявайки поведение­то на пристрастен към наркотиците човек. Този тип хора съзнателно провокират другите към силни реакции – обик­новено гняв, – защото този вид енергия отива директно при тях и им осигурява най-лесната енергийна „инжек­ция“. Хората, които предизвикват тези изблици, са „вампи­рите“, и обичайният им метод са презрителните или уни­зителни реплики, насочени към най-уязвимия и слаб чо­век наоколо. Понякога започват с дълги и покровителст­вени речи, за да провокират желаната от тях енергийна реакция. Те предизвикват хората да пламнат от гняв и да крещят от ярост – и точно в този момент енергията се освобождала и се прехвърля от гневния донор към прово­киращия го „вампир“. Често ще видите тези вампири в тълпите или в обществения транспорт в опит да предиз­викат скандал. Могат да бъдат много неприятни и посто­янно да ви досаждат, като ви молят за нещо или искат съвет, който всъщност не им е необходим или няма да последват.

Всички кавгаджии са „вампири“, тъй като се хранят с енергията на отчаянието, страха и покорството.

Въпреки че наричам този вид дисбаланс „съзнате­лен“, често той се проявява в едва забележима форма и е по-скоро импулсивен, отколкото предумишлен. Този вид „вампири“ често изобщо не си дават сметка за изврате­ната си енергийна болест. Те просто знаят, че се чувст­ват добре, когато другите се чувстват зле, и се опитват да правят онова, което ги кара да се чувстват по-добре. Когато общуваме с подобен човек, започваме да се чув­стваме зле, а същевременно той се чувства по-добре. То­зи вид „вампири“ се стремят да предизвикат у другите комплекс за вина, страх и тревожност. Те измъчват окол­ните, като се държат свръхзагадъчно, тайнствено и из­ползват непълни изречения. Обожават да се оплакват и жалват.

2. Подсъзнателни „енергийни вампири“

Като лечител често се натъквам на вреди, нанесени на пациентите ми от подсъзнателни „вампири“. За съжа­ление в повечето случаи това са майките. Може да се из­ненадате, така че нека обясня. Ние сме свързани с майки­те си с невидима енергийна нишка, подобна на пъпната връв. До пет-шестгодишната си възраст оставаме свърза­ни с майка си чрез втората чакра и споделяме нейното аурично яйце или пашкул. След шестата година енергий­ната ни „нишка“ започва да изчезва и ние се сдобиваме със свой собствен цялостен, индивидуален, автономен енергиен мехур.

В случаите, когато майката изпитва силна нужда от присъствието на детето си, често вследствие на развод или друг вид емоционална драма, тя използва енергията на детето си за емоционалното си оцеляване. Подсъзна­телно тегли енергия и се храни през нишката, предотв­ратявайки раздялата. Често при такива взаимоотноше­ния енергията на майката се превръща в задушаваща лю­бов или в много бурни отношения на любов и омраза. В тези случаи енергията на майката никога няма да позво­ли на детето да стои на собствените си крака. То ще из­живее целия си живот по символичен начин. Ако смята­те, че това важи за вас, струва си да правите упражнението „Прерязване на енергийната връв“. Освен това работете върху недоразвита­та си първа чакра.

3. Временни “енергийни вампири“

Най-разпространеният тип „енергиен вампир“ е вре­менният тип. Всички го правим от време на време, ако не внимаваме. В моменти, когато се чувстваме зле, когато изпитваме желание да се оплачем или да поридаем на не­чие рамо, може да действаме като енергийни „пияници“. Възрастните хора често имат нужда от подобна енергий­на инжекция.

Този вид хора не са особено опасни за енергията ви и няма да ви навреди временно да споделите с тях енергия­та си. Аурата ви бързо ще възстанови цялата споделена енергия, а – кой знае – може би някой ден тези хора ще споделят собствената си енергия с вас. Не се бойте да да­вате на някой, който наистина се нуждае. Но отново – вни­мавайте да не се изцедите, заземявайте се и правете енер­гийните упражнения, за да стабилизирате собственото си енергийно поле. Трябва да бъдете силни – първо за себе си и после за другите.

Смятам, че ако помислите малко, ще разберете точно кои са вашите „енергийни вампири“. Това са хората, от чието телефонно обаждане се ужасявате, защото знаете, че след това ще се чувствате смачкани и потиснати. Това са хората, които ви изцеждат при всяка среща.

В наше време взаимната злоупотреба с енергия се е превърнала в истинска епидемия. Ние постоянно живеем в такъв емоционален и физически стрес, че когато общу­ваме с други хора, обикновено взаимно дебалансираме и смущаваме настройките си.

автор Алла Свиринская