Сподели

Причините за болестите според Учителя Петър Дънов

Който не знае причината на дадена болест, той не може да я лекува. Всяка болест има своя далечна или близка причина. Като върви в правия път на живота, човек лесно решава задачите си, не нарушава законите наприродата. Всяко нарушение или отклонение води към заболяване. Отклонението може да е станало преди много години, но последствията идват днес. Който намери причината на заболяването си, лесно се лекува. Не я ли намери, болестта не го напуща.
Как се обяснява, че болестите се дължат на духовни причини?
Отрицателната или разрушителната мисъл или чувства са отначало в невидимите тела на човека: астрално, умствено и пр. После те със своите трептения слизат в етерното тяло, а от етерното във физическото. Като  слязат във физическото тяло, нападат онези органи със своите трептения, с  които са сродни по характера на трептенията си. Могат да нападнат бъбреците, черния дроб, сърцето, белия дроб и да ги разрушат или да ги предразположат към болест. Й тогава поради най-малката външна причина,
органът заболява.                                                                                               Някои се плашат от закона на наследствеността, но този закон е едно благословение, защото по този начин една погрешка, която се предава до четвърто поколение, се ликвидира. Една добра мисъл се предава до много родове, значи доброто е по-силно от злото. Ако в това време не направите друго престъпление, хиляди години ще се ползвате от едно направено добро. Ако направите една погрешка и не я поправите, от четири до десет поколения съдбата ще ви преследва. Има органични болести, които крият своя произход далеч в миналото на човека. Когато някоя болест се загнезди в астралното тяло, постепенно минава в мисълта, а оттам и във физическото тяло. За да се излекува човек, тази болест трябва да се махне от мисълта му. Едно горчиво чувство, една противоречива мисъл причиняват физически болести. Щом се махне причината, и самата болест изчезва.
Когато бащата и майката се карат, децата почват да боледуват. Там, където има обич между родителите, децата са здрави.
Когато един човек ви мрази, той изпраща с погледа си огнени струи към вас и ако нервната ви система е разклатена, може да ви сполети нещо лошо. Някои хора кълнат и думите им са толкова силни, че клетвата може да се сбъдне, изречените думи да улучат.
Хората заболяват по единствената причина, че прекъсват връзката си с Божествения свят, вследствие на което се лишават от енергиите на този свят.
Докато човек спазва Божиите закони, всяка клетка в неговия организъм е подложена на обновяване. Щом престане да спазва тия закони, клетките му започват постепен нода се рушат. Всяка отрицателна мисъл, всяко отрицателно чувство предизвикват особени сътресения, особени експлозии в клетките на човешкия организъм. Тези сътресения се отразяват болезнено върху неговия организъм. Причината за всички болести се крие в човешката крива и отрицателна мисъл.
Човек не може да държи известна идея в ума си, без тя да произвежда известен физиологически ефект върху мозъка и нервната му система. Като знаете силата на мислите, на чувствата и на постъпките си, трябва да бъдете внимателни към тях. Една мисъл, едно чувство, една дума може да произведе върху мозъка и сърцето на човека такова напрежение, че да го осакати.
Няма по-силна отрова от отрицателните мисли, чувства и състояния на човека. Страхът, омразата, съмнението, подозрението са такива отрови. Те са  утайки, които се наслояват в кръвта и я тровят. Може ли при такива състояния човек да бъде здрав?
Дисхармоничните мисли разстройват мозъчната нервна система; дисхармоничните чувства разстройват симпатичната нервна система, а дисхармоничните постъпки разстройват мускулната и костната система, физическият и психическият живот са тясно свързани.
Някои болести не са нищо друго, освен резултат от заклинания от миналото. За всяка пакост, злина или неправда, направена на някого, човек възприема неговото недоволство и заклинание, което внася дисхармония в организма му и предразположение към заболяване. Каквито пожелания  отправят хората към подобните си, добри или лоши, в края на краищата са ги постигнали. Мощна сила е човешката мисъл.
Както каруцата разтърсва човека, така и трептенията на грубите думи,на отрицателните мисли и чувства произвеждат сътресение на нервната система.
Страшно е човек да държи в ума си лоши мисли за някого. Неверните  мисли се наслояват върху съзнанието на човека като утайки и му причиняват големи мъчнотии и страдания. Отрицателните мисли правят човека нервен и неразположен. За да се освободи от лошите и отрицателните мисли, човек  трябва да работи върху самовъзпитанието си.
Човек трябва да мисли само 50% за себе си, това трябва да е един максимум, и 50% за окръжаващите го, ако иска да изпълни Божия закон.
Човек не трябва да занемарява себе си, но не може да занемари и своите ближни. Вследствие на това се раждат боледуванията.
Според окултизма всички слепи, всички сакати хора, които днес срещаме по земята, са все ученици, които не са издържали изпитите си, вследствие на което са напуснали школата.
Тази неврастения, която съществува в цяла Европа, е едно разслабване на бялата раса. Всички умове са пълни само с мисли за къщи, пари, удобства.
Материалните блага са изместили чистите мисли, чистите желания, които дават сила на човека.
Питате: на какво се дължат нещастията в живота ни? Една от съществените причини за това е безразборното изтребване на млекопитаещите, на безразборното убиване на хора. Когато душите наубитите отидат в астралния свят, те внасят условия за нервни болести и разстройства между хората. Убитият разбойник се движи свободно между слабохарактерните хора и им внушава чувство за отмъщение.
Ако всички служите на любовта, болни няма да има. Щом имате ревматизъм, малка ви е любовта. Всяка болест се дължи на един вътрешен недоимък или на недоимък на светлина, или на недоимък на доброта, или на недоимък на сила.
Щом се намали надеждата у човека, идват болести. Щом се намали вярата идват други болести. Щом се намали Любовта, идват най-лошите болести. Когато ги усилите – болестите ще си идат.
Хората боледуват, защото са нарушили закона на истината. Който иска да изправи живота си, да възстанови здравето си, той трябва да възлюби истината.
Гордостта е причина за много от заболяванията. Всички болести се лекуват чрез смирението. Човек се освобождава от болезнените състояния чрез смирение.
Природата си служи със символи и отпечатъци. Няма престъпление или добро, което човек да е направил и за което природата да не е турила отпечатък върху неговото тяло. Тя отбелязва всички престъпления и всички добродетели.
Всяка болест се дължи на някаква духовна причина. Неправилните отношения между близките хора – майка и деца, братя и сестри, мъж и жена – причиняват различни болести. Щом те оправят отношенията си, болестта изчезва.
Ако между мъжа и жената в един дом има несъгласие, децата им
непременно ще боледуват. Децата са здрави и добре възпитани, когато май-
ката и бащата живеят в хармония и в съгласие помежду си.
Ако синът дойде в стълкновение с баща си и мисълта на бащата е по-силна, синът ще си замине по-бързо от бащата. Ако мразите майка си, тя ще си замине по-скоро. Ако ли майка ви ви мрази, вие няма да живеете дълго.
Ще обичате майка си, баща си, брат си, сестра си, от здравословно гледище, понеже ако ги предизвикате с вашата омраза, техните мисли към вас ще ви разрушат.
Може, когато мразите и когато ви мразят, да се ограждате постоянно с молитви и формули.
По-хубаво е в дадения случай да използвате закона на Любовта и когато се препоръчва да се възлюби ближния, то причината е да бъдат хората здрави. В едно семейство, ако всички се обичат помежду си, то болести в такъв дом не идват. Ако дойдат, бързо си отиват.
Има едно състояние, което вие не съзнавате, а именно, че само вземате.
Искате само доброто, а нищо не давате. При това положение злото се явява като процес да отнеме онова, което вие вземате.
Ще даваш, за да се чистиш.
Ще даваш, за да се подмладяваш.
Ще даваш, за да растеш. Ще даваш, за да си здрав.
Който обича, дава. Бог постоянно дава.
Божественият закон подразбира непрестанно даване.
Кога става човек нервен? Когато носи по-голям товар, отколкото са възможностите му.
Съвременните хора се оплакват от неразположение на духа, от изтощаване, от нервност. Коя е причината за тези състояния? Многобройните им желания. Те имат много желания, а малко почва. За да израсне, да даде плод, растението се нуждае от земя.
Ако не знае да трансформира правилно енергиите на своите нисши желания, човек може да заболее. Това заболяване ще се отрази върху чувствата му и върху неговия духовен живот. Ето защо едновременно с анатомията и физиологията на физическото тяло човек трябва да изучава анатомията и физиологията и на астралното тяло. Болестите на съвременните хора се дължат на неразбиране закона за превръщане на енергиите.
Неблагодарността осакатява и преждевременно състарява човека, а благодарността оживява, възраства и подмладява. Защо боледуват хората? Защото са неблагодарни? Какво да правим, за да се излекуваме? Приложете благодарността на живота. Бъдете благодарни за най-малкото благо, което ви се дава.
Днес хората се плашат от всяка епидемична болест, а не се плашат от греховете и престъпленията, които са причина за тези болести.
И ако днес хората са болни, нервни, страдащи, това отчасти се дължи на храната, която употребяват. Те се ползват от плодовете на земята, която е напоена с кръвта на хиляди и милиони жертви – хора и животни. Земята е пропита от човешка’ кръв и тя трябва да се пречисти. Тя може да се пречисти само като мине през Божествения огън – огънят на Любовта.
Българинът страда от преяждане. Като яде, да стигне до 20 хапки и там да спре.
Както пречистваш кръвта си с дълбоко дишане, така ще намериш начин за пречистване на своите мисли. Болестите се дължат на нечиста кръв и на нечиста храна, която внася нечистотии в стомаха, които постепенно тровят кръвта. Нечистата кръв носи болести – причинява неразположение, песимизъм, леност. Човек с чиста кръв се отличава с голяма енергия и пъргавина.
Знайте, че в човек се загнездват онези микроби, към които той има известно предразположение. Те стават съдружници с него и започват да черпят от неговата енергия. Незабелязано той заболява и става жертва.
Невъзможно е да се загнезди в теб микроб, с който да не си в съгласие. Страданията, особено при духовните хора, се дължат на тяхната чрезмерна чувствителност, на това, че етерният, астралният двойник на човека излиза повече, отколкото трябва навън, вследствие на това приема повече впечатления и, разбира се, страда повече.
Кои мисли и кои чувства предизвикват свиване на капилярите?
Отрицателните. Значи, всяка лоша мисъл, всяко лошо чувство и всяка лоша постъпка стесняват капилярните съдове и прекъсва теченията на електричеството и магнетизма в човешкия организъм. Електричеството и магнетизмът се движат по известни линии, имат специфичен ритъм. Когато линиите на движението и ритъмът се изменят, в организма настава известна дисхармония и ние казваме, че човек заболява. Вие страдате, защото сте в дисхармония с цветовете.
Коя е причината за болестите? Отсъствието на известен цвят в човека.
Ако му липсва червеният цвят на любовта, жълтият цвят на мъдростта или синият цвят на истината, той непременно ще боледува. Ето защо, за да не боледувате, трябва да внесете тези цветове както в организма си, така и в своята психика, т.е. в чувствения и умствения си живот.
Науката на бъдещото човечество, която е наука на шестата раса, ще започне именно със закона на координацията. Всеки орган в човека трябва да се координира с всички останали органи.
По закона на координацията на човека е определено да изминава дневно по 2-3-5-10 километра път. Ако той се изплаши и не изпълни това, което природата му е определила, няма да се мине дълго време и тя ще му наложи глоба за неизпълнение на нейните закони. После природата е определила на човека да се храни с чиста и проста храна. Освен това определено е на човека по колко пъти в минута трябва да диша. Някои поемат въздух безразборно, дишат неравномерно, вследствие на което няма координация и между другите органи, няма ли пълна координация между всички органи, ще се родят ред болезнени състояния.