Сподели

Всеки ПРОБЛЕМ е Задача, поставена ви от вашата ДУША!♥Винаги търсете ДАРА в НЕЩАСТИЕТО!

Необходими са ни насоки, които да ни на­помнят как да съдействаме за процеса на трансфор­мация, извършващ се с нас.

Ще изброим някои подобни насоки:

• Винаги търсете дара в нещастието

• Никога не се отдавайте на самосъжаление

• Никога не обвинявайте другиго за вашите проблеми

• Култивирайте у себе си отношение на благодарност

• Не съдете вашето състояние, нито това на другите

• Избягвайте сантименталността

• Осъзнайте, че болестта не е наказание

• Търсете възможности да служите

• Научете се да възприемате смъртта като изцеление.

Винаги търсете дара в нещастието!

Всеки проблем е задача, поставена ви от вашата душа. Поради това трябва да признаете, че вашият проблем, вашата рана, вашата болест, вашето нара­няване, вашето неизлечимо заболяване служат на оп­ределена цел, и да се опитате да се съобразявате с това, т. е. да потърсите какво би трябвало да научите. Помнете, че от гледна точка на душата една промяна в съзнанието има далеч по-голяма стойност, отколкото „излекуването“.

Затова следвайте мъдростта на цар Соломон: „С всичко придобито се стремете да придоби­ете разбиране.“

Направете това разбиране целта на ва­шето търсене и вярвайте, че ще бъдете възнаградени.

Никога не обвинявайте другиго за вашите проблеми!

Обвиняването на другите, също както и самосъжа­лението, е практика на самоотдаване, която ни пречи да поемем отговорността за своя живот. Никъде в духов­ния закон не е написано, че някой друг е виновен за нашите беди било в този, било в минали животи.

Ако запомним, че всичките ни трудности, включително и онези, свързани с други хора, служат на важна цел в нашата еволюция, тогава ще признаем враговете си за „агенти“ за нашето просветление.

Една стара и мъдра поговорка гласи:

Когато срещнеш враг,

похвали го,

благослови го,

остави го да си отиде.

Култивирайте у себе си отношение на благодарност!

Понякога, когато облаците над главата ни са най-сгъстени, един преглед на нашите благословии може да послужи като отлична противоотрова за пълзящите към нас депресия и самосъжаление. Колкото повече се съсредоточим върху нашите благословии, толкова по-леко става бремето. А ако успеем да оценим онова, което вече сме постигнали – уроците, които сме научили, и разбирането, което сме придобили, изправяйки се сре­щу досегашните ни предизвикателства, – това ни уверява, че сегашните ни трудности в крайна сметка ще дадат също своята жьтва.

„Отношението на благодарност“ е духовна дисциплинираност, която предполага издигане на фокуса на нашето съзнание от отрицател­ните към положителните аспекти на нашето състояние.

Отклонявайки леко, но уверено нашите мисли от отри­цателното, положителният елемент става все по-голяма част от реалността, която преживяваме.

Осъзнайте, че болестта не е наказание!

Болестта не е доказателство, че имаме недоста­тъци, нито пък показва, че не мислим достатъчно по­зитивно. Въпреки че понякога физическите проблеми сигнализират, че емоционалната област на живота изисква нашето внимание, това в никакъв случай не е общовалидно.

Търсете възможности да служите!

Автор : Робин Норууд  ~ „Защо това? Защо на мен? Защо сега?“